اعضای هئیت مدیره

اعضا

مهندس مهران جافری 

مدیرعامل و بنیانگذار شرکت ایدو 

پست الکترونیکی: jaferi.mehran@yahoo.com


مهندس سارا جافری 

رئیس هئیت مدیره 

پست الکترونیکی: sarajaferi@yahoo.com


مهندس زینب جافری  

نایب رئیس هئیت مدیره

پست الکترونیکی: jaferi.zeynab@yahoo.com


مهندس اکرم جافری

عضو هئیت مدیره 

پست الکترونیکی: jaferi.akram@yahoo.com


مهندس نرگس بامری  

عضو هئیت مدیره 

پست الکترونیکی: narges.bameri@yahoo.com