تعالی سازمانی و مدیریت پروژه

  • آموزش و مشاوره حوزه کنترل پروژه / مدیریت پروژه (AGILE – SCRUM - PMBOK)
  • نصب و راه اندازی، توسعه، آموزش و مشاوره در بستر Microsoft Project Server
  • نصب و راه اندازی، توسعه، آموزش و مشاوره در بستر (TFS (Team Foundation Server