مدیریت یکپارچه سازی منابع سازمانی ایدو

مدیریت یکپارچه سازی منابع سازمانی ایدو

تمام فرآیندهای منابع انسانی خود را در یک مکان مدیریت کنید

تمام فرآیندهای منابع انسانی خود را در یک مکان مدیریت کنید

بــا سارینا سازمان خود را مدیریت کنید

بــا سارینا سازمان خود را مدیریت کنید

استفاده بیش از یک هزار ایرانی از نرم افزار ایرانی |ایدو

استفاده بیش از یک هزار ایرانی از نرم افزار ایرانی |ایدو

پدری مهربان، مدیری توانمند و کارآفرینی نمونه از جمع ما رفت

پدری مهربان، مدیری توانمند و کارآفرینی نمونه از جمع ما رفت

مدیر عامل شرکت ایدو

مصاحبه با مدیر عامل شرکت ایدو مهران جافری یکی از کارآفرین های موفق در ایران مهران جافری بنیانگذار ایدو می باشد