مریم اله قلی

مدیریت فروش

میلاد لطفی

مدیریت مشتری و فروش

حسین فریدونی

مدیریت مشتری و فروش

مونا علیزاده

مسئول فروش