زیرساخت و ارتباطات

 • راهکارهای جامع راه اندازی مراکز داده
 • راهکارهای جامع شبکه های بزرگ و پیچیده
 • برقراری ارتباطات رادیویی نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه
 • راه اندازی شبکه مجازی خصوصی امن با استفاده از زیرساختهای مخابراتی و خصوصی کشور
 • مشاوره در زمینه ایجاد ، بهبود و امن سازی زیرساختهای شبکه و ارتباطات
 • مشاوره ، راه اندازی ، بهبود و نگهداری سرویسهای زیرساختی و مجازی سازی
 • مشاوره و انجام پروژه های امنیت شبکه و سرویس
 • مشاوره ، راه اندازی ، بهبود و نگهداری سرویسهای زیر در تمامی نسخه های موجود
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Skype for business
 • Voice over IP