مدیریت فرآیندهای سازمانی

  تحلیل سیستم های اطلاعاتی

  تحلیل کسب و کار سیستم های اطلاعاتی

  همکاری در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و مشارکت در پروژه های ERP

  کنترل پیاده سازی نیازمندی های تحلیل شده در محصولات

  کنترل یکپارچگی در سیستم های اطلاعاتی تحلیل شده

  همکاری در استقرار سیستم های اطلاعاتی تحلیل شده

  ایجاد شفافیت در انجام فرآیندهای سازمانی

  شناسایی و طراحی فرآیندهای سازمانی با همکاری شرکت های مرتبط براساس مدل های مرجع بین المللی مانند APQC

  همکاری با شرکت ها جهت استقرار فرآیندها

   بهبود مستمر و افزایش بهره وری فرآیندهای سازمانی

  همکاری با شرکت ها و واحدهای مرتبط جهت عارضه یابی و بهبود فرآیندهای سازمانی

  شناسایی فرصت های بهبود و ارزیابی، پیاده سازی و سنجش اثربخشی پروژه های بهبود اجرا شده

  برنامه ریزی و انجام ممیزی و ارزیابی اجرای فعالیت های سیستمی در شرکت ها

  تشخیص نحوه ایجاد راه حل های بهبود در اجرای فرآیندها اعم از راه حل های سیستمی و غیر سیستمی

   نصب و راه اندازی، customization و توسعه در بستر Sharepoint - یکپارچه سازی با سیستم های سازمان